Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Центр освіти і розвитку «Mozaїka» (надалі “Центр освіти”) надає платні освітні послуги з вивчення іноземних мов та ментальної арифметики онлайн в групах або індивідуально за тренінговою методикою.

1.2. Фізична особа – замовник навчальних послуг (надалі “Слухач”) користується ними за власним рішенням на умовах даних Правил навчання.

1.3. Ці Правила публічно доводяться необмеженому колу осіб для отримання послуги з навчання шляхом розміщення (публікації) на офіційному веб-сайті https://mozaika-school.com (постійно доступний для ознайомлення) та на інформаційних стендах Центру освіти (постійно доступні для ознайомлення).

1.4. Зарахування на навчання відбувається шляхом індивідуального тестування з метою визначення рівня знань Слухача та узгодження розкладу занять.

1.5. Перед тестуванням Слухач ознайомлюється з Правилами навчання, його вартістю та умовами оплати.

1.6. Оплата послуг означає повне погодження з Правилами навчання та юридично прирівнюється до Публічного договору на навчання між Центром освіти та Слухачем.

2. Навчальний процес

2.1. Слухач самостійно обирає бажаний курс серед наявних на сайті Центру освіти та заповнює заявку (форму запису) на сайті для реєстрації на курс. Вся інформація стосовно вартості, тривалості та інших деталей обраного курсу наявна в описі на відповідній сторінці курсу.

Слухач має можливість розпочати навчання в будь який момент протягом року та бути зарахованим в группу, яка відповідає рівню його знань, при наявності місця. В випадку формування нової групи навчання розпочинається після укомплектування групи, що зазвичай займає від 1 до 2 тижнів.

2.2. Розмір навчальної групи складає не більше 8 слухачів. Групи, в яких менше 4 слухачів, можуть бути закриті або об’єднані з іншими группами за рішенням адміністрації.

2.3. Центр освіти забезпечує Слухача усіма навчальними матеріалами, якщо вони передбачені або допомагає їх замовити.

2.4. Протягом курсу Центр освіти залишає за собою право змінювати викладача.

2.5. Слухач зобов’язаний систематично відвідувати онлайн заняття, виконувати домашні завдання, не допускати запізнень. В випадку пропуску за поважною причиною, заняття можуть бути відпрацьовані або в інший групі за узгодження з адміністрацією, або в форматі індивідуального заняття, при чому одне індивідуальне заняття замінює 2 групових заняття. Відпрацювання може проводити інший викладач.

2.6. При відвідуванні менше 80% занять і відсутності відпрацювань, Центр освіти має право перевести Слухача в групу, нижчу за рівнем.

2.7. Протягом навчального курсу викладач проводить тестування для контролю засвоєння матеріалу, Слухачам надаються відповідні рекомендації. Фінальний тест складається в онлайн режимі та є підставою для отримання Сертифікату про навчання та переходу на наступний рівень.

2.8. Розклад занять оговорюється зі Слухачем на вступному тестуванні та уточнюється до початку занять. Дні державних свят в навчальному плані не враховані. У випадку унеможливлення проведення заняття з вини Центру освіти, пропущене заняття відпрацьовується в повному об’ємі за додатково узгодженим зі Слухачами розкладом.

2.9. Для ефективного вирішення всіх питань Сторони застосовують виключно форму письмової заяви.

2.10*( для індивідуальних занять). Слухач зобов’язується попереджати Центр освіти про відміну заняття до 18:00 попереднього дня. Заняття, відмінені пізніше цього терміну, підлягають перезарахуванню, але з утриманням 50% вартості заняття. Відмінені Слухачем заняття можуть бути відпрацьовані за зручним для Слухача графіком, але в межах терміну навчального курсу. Всі невідпрацьовані в межах курсу заняття перезарахуванню не підлягають.

3. Порядок і правила оплати

3.1. Слухач оплачує навчання в Центрі освіти у повному обсязі (мінімум 8 занять при груповому навчанні або

10 занять при індивідуальному навчанні). Оплата кожного періоду здійснюється наперед, протягом 3-х банківських днів після отримання квитанції. Без здійсненої оплати Слухач на заняття не допускається, а місце вважається вакантним, поки не буде здійснена оплата.

3.2. Утримання місця на навчання в наступному періоді можливе лише при здійсненні оплати до кінця поточного періоду, але протягом 3-х банківських днів після отримання відповідної квитанції.

3.3. При умові, якщо Слухач не встиг зарахуватися до початку курсу і пропустив 1-4 заняття, то він оплачує квитанцію в повному об’ємі.

3.4. Вартість навчання встановлена в Прайс-листі Центром освіти, з яким Слухач (платник) ознайомлюється під час проведення тестування і який є доступним для публічного перегляду на веб-сайті Центра освіти та на її інформаційних стендах.

3.5. Ціна кожного окремого періоду може змінюватися в залежності від кон’юктури ринку. Якщо Слухач оплатив курс повністю до початку навчання, то вартість залишається без змін. Про зміні в ціні Послуг Центр освіти завчасно попереджає Слухача виданою квитанцією з новою ціною.

3.6. При бажанні Слухача можна «заморозити» сплачені, але не використані кошти для подальших розрахунків за навчання протягом поточного календарного року, повідомивши Центр освіти про це письмово.

3.7. Вартість занять, пропущених з вини Слухача, не відшкодовується.

4. Особливі умови

4.1. Центр освіти не несе відповідальності по своїх обов’язках перед Слухачем у випадках, визначених законодавством України ситуацій, які можуть бути класифіковані як форс-мажор.

4.2. При відсутності інформації про причини невідвідування занять (після трьох пропусків без вчасного попередження), Центр освіти лишає за собою право відрахувати Слухача без відшкодування йому невикористаних коштів.

4.3. При умові невиконання домашніх завдань, пропусків занять Слухачем більше 10% всього курсу, Центр освіти не несе відповідальність за якість засвоєння Слухачем навчального матеріалу.

4.4. У випадку зауважень з боку Слухача до викладача, Центр освіти бере до розгляду це прохання. Власні симпатії Слухача не можуть бути підставою для оцінювання професійного рівня викладача.

4.5. Слухач зобов’язується відшкодовувати Центрові освіти нанесені ним матеріальні збитки та не вимагати того, що не зазначено в цих Правилах.

4.6. Центр освіти несе відповідальність за використання персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010р. #2297-VI.

4.7. Всі спори по цих Правилах Сторони вирішують у письмовому вигляді. Якщо на розсуд однієї зі Сторін згода не досягнута, то подальші спори вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.